Warning: session_start(): open(/var/www/www/helysegek.hu/tmp//sess_5isfkovkufr6qsrlinr7md29l1, O_RDWR) failed: Disc quota exceeded (69) in /var/www/www/helysegek.hu/www/main.php on line 22
Pataki Gézengúzok Néptáncegyüttes - Magyar néptánc - Alapszabály kivonata
Belépés
FõoldalKeresésOldalakHirdetésekNévjegyekRegisztrációBelépés
Néptáncegyüttes
Daloskönyv
Galéria
Fellépések
Patak község
Hagyományőrzés
Egyesület
Alapszabály kivonata
Szervezet
Kézimunka tagozat
Fotótagozat
Kapcsolat
Támogatóink
Jogi információk

Az Egyesület alapszabályának lényeges tartalma ismerhető meg, így az Egyesület neve, székhelye, céljai, a tagsági formák, a tagsági jogviszony létesítése és megszűnése, a tagok jogai és kötelezettségei és a tagdíj mértéke. – Bejegyzés alatt!


PATAKI GÉZENGÚZOK

Néptánc és Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület

Alapszabálya

K I V O N A T

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Egyesület neve:PATAKI GÉZENGÚZOK Néptánc és Hagyományőrző

Kulturális Közhasznú Egyesület

Az Egyesület rövid neve:PATAKI GÉZENGÚZOK Közhasznú Egyesület

Az Egyesület székhelye:2648 Patak, Kossuth u. 6., Művelődési Ház

Az Egyesület honlapja:www.patakigezenguzok.hu

Az Egyesület működési területe:a Magyar Köztársaság egész területe.

Az Egyesület jogi személy.

Az Egyesület közhasznú szervezet.

Az Egyesület /a továbbiakban: Egyesület/ magyar természetes személyek által önkéntesen létrehozott, saját belső önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező, politikailag és világnézetileg semleges társadalmi szervezet, amely önálló jogi személyként működik és a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú és egyéb céljai érdekében szervezi tagsági tevékenységét.

Az Egyesület a céljai megvalósításához szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében gazdasági társaságokat alapíthat, azokba beléphet és egyéb vállalkozásokban vehet részt. Az Egyesület kapcsolatot keres és tart fenn más, magyar és külföldi regionális és kistérségi fejlesztésre alakult szervezetekkel és csatlakozhat az ilyen szervezeteket tömörítő magyar és külföldi, illetve nemzetközi szövetségekhez.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,azoktól semmiféle anyagi támogatást nem kaphat, és nem fogadhat el, azoknak semmiféle anyagi támogatást nem nyújt;országgyűlési, megyei, helyi önkormányzati képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat.

AZ EGYESÜLET CÉLJAI

Az egyetemes magyar és a palóc kultúra értékeinek, valamint kulturális hagyományainak a lehető legszélesebb körben történőmegismertetése és népszerűsítése; a néptánc, a népdal és a népviselet megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, tartalommal megtöltése.

A Pataki Gézengúzok Néptáncegyüttes működésének teljeskörű anyagi és szellemi támogatása; a csoport működésével, művészetioktatásával, valamint a fellépéseivel kapcsolatos valamennyi dologi kiadás biztosítása (ideértve különösen a tánccsoport különböző népviseleti ruházatainak, cipőinek, csizmáinak és a néptánchoz használt egyéb eszközöknek a beszerzését, elkészítését; az utazások költségének, a rendezvények nevezési díjainak, és egyéb belépőjegyek árának megtérítését; a promóciós anyagok: szórólapok, plakátok, népszerűsítő füzetek,stb., valamint a csoport fellépéseiről készített fénykép- és videofelvételek, továbbá az Egyesület honlapja költségeinek viselését; a tánc alapjául szolgáló zenei cd-k megvásárlását.A dologi kiadások kiemelt tárgykörét képezi a néptánccsoport által előadott táncokhoz zenekari élőzene szolgáltatásával kapcsolatban felmerült valamennyi kiadás fedezése.)

A csoportos néptánc segítségével a közösségi szellem és a közösséghez tartozás érzésének erősítése. A szabadidő hasznos eltöltéséhez tartalmas programok biztosítása a fiatal korosztály számára olyan kulturális szabadidős tevékenységek szervezésével, amelyek versenyképes alternatívát kínálnak a napjainkban divatos szórakoztatás legváltozatosabb formáival szemben, valamint hozzájárulnak a káros szenvedélyek fiatal- és felnőttkori kialakulásának megelőzéséhez.

A magyar és palóc népzenei hagyományok ápolása, a magyar és palóc népdalkincs, népmesék, gyermekmondókák, balladák, rigmusok, stb.megismertetése, illetőleg ezek előadható és színpadképes betanításaa gyerekekkel és a fiatalokkal. A nagy magyar palóc származású író, Mikszáth Kálmán, valamint Madách Imre élete és irodalmi munkássága tekintetében alapos és elmélyült ismeretek megszerzése.

Néptánc-táborok, jótékonysági bálok és egyébrendezvények szervezése, melyek hozzájárulnak az egyetemes magyar és a palóc kultúra, valamint a hagyományok iránti érdeklődésnövekedéséhez és elterjedéséhez. Lehetőség szerinti bekapcsolódás a táncház-mozgalomba.

Esztétikus, kulturált, a néptánc- és népdaltevékenységek értékeit hangsúlyozó és azok igényeihez igazodó helyiségek biztosítása, ezen helyiségek állagának megóvása és javítása az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében.

Kapcsolatfelvétel és -ápolás hasonló célok megvalósításáért működő hazai és külföldi egyesületekkel, egyletekkel, népdal- és néptánccsoportokkal, az általuk szervezett rendezvényekre történő eljutás biztosítása, e szervezetek fogadása az Egyesület 2.5. pontban írt saját rendezvényein. A magyar, a palóc és a pataki hagyományok megismertetése az ország területén és külföldön egyaránt.

Patak Község hagyományainak gondos őrzése, helyi szokásainak ébren tartása. A község idős korosztályával, mint a régmúlt idők értékeinek hordozóival folyamatos és intenzív kapcsolattartás abból a célból, hogy ők a szüleiktől, nagyszüleiktől átöröklött ismereteiket a jelen és jövő generációk részére átadhassák és az életük során szerzett hasznosítható tapasztalataikat velük megoszthassák. Az idősek iránti tisztelet látható kifejezése legalább a részükre nyújtott különféle gesztusok formájában.

A község saját népviseleti ruhadarabjainak beszerzése és/vagy elkészítése; a néptánccsoport tagjai által a fellépéseiken, más személyeknek pedig a kultúrkör, valamint a község ünnepein és egyéb jeles napjain népviseletbe öltöztetése; továbbá a tánccsoport által előadott, különböző magyar tájegységek táncaihoz illő népviselet beszerzése és/vagy elkészítése.

Kézműves és kézimunka foglalkozások, képzőművészeti- és alkotótáborok szervezése; az amatőr képzőművészek, népművészek, népi iparművészek munkásságának ösztönzése és támogatása; a jellegzetes palóc ételek elkészítése és a fiatal korosztály, elsősorban a lányok sütés/főzés-oktatása.

A tehetséges, de nehéz anyagi és/vagy kiegyensúlyozatlan családi körülmények között élő gyerekek és fiatalok felkarolása abból a célból, hogy a tehetségük kibontakoztatását akadályozó kedvezőtlen szociális helyzetük miatt hátrányt ne szenvedjenek és az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokból a jobb körülmények között élő társaikkal egyenrangúan részesüljenek.

A Kárpát-medence és a világ összmagyarságának rendezvényein való részvétel, azokon az egyetemes magyar kultúrának, továbbá a palóc vidék jellegzetes kultúrájának, valamint Patak Község hagyományainak komoly, színvonalas és igényes képviselete.

Patak Község épített környezetének, valamint műemlék- és tájjellegű épületei állagának fenntartása és javítása; a lakókörnyezet falusiasarculatánakmegóvása.

Az Egyesület kiemelten fontos távlati célja egy olyan alapfokú művészeti oktatási intézmény létrehozása, fenntartása és működtetése, amely az Egyesület alapszabálya 2.1.-2.12. pontjaiban körülírt célok megvalósítását iskolarendszerű képzés keretében kívánja elősegíteni.

Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c.) pontjában írt közhasznú tevékenységek közül – a fentebb részletezettek szerint – az alábbiközhasznú tevékenységeket végzi:

4.)nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

5.)kulturális tevékenység,

6.)kulturális örökség megóvása,

10.)gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

13.)a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

Az Egyesület a céljai megvalósítása érdekében végzett közhasznú szolgáltatásait nem kizárólag tagjai részére nyújtja; az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános;a tagságán kívüli jogi és természetes személyek részére is lehetővé teszi közhasznú szolgáltatásai igénybe vételét.

Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére és céljai elérésére fordítja.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az Egyesület tagja jogosult:

-az Egyesület Közgyűlésén tanácskozási, véleménynyilvánítási és szavazati joggal részt venni, felszólalni, napirendi javaslatot tenni és az egyesületi tisztségviselők megválasztására vagy visszahívására személyi javaslatot előterjeszteni,

-a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni,

-az Egyesület szerveihez, vagy tisztségviselőihez az Egyesület bármely ügyében kérdést intézni és arra, hogy kérdésére ésszerű határidőn belül érdemi választ kapjon,

-a természetes személy tagok személyesen választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatnak és választhatók az Egyesület tisztségviselőivé.

-az Egyesület tagja az Egyesület tisztségviselőjévé választható feltéve, hogy magyar állampolgár vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár,

Az Egyesület tagja köteles:

-az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,

-az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,

-a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjatminden hónap 6. napjáigmegfizetni.

A Közgyűlés a tagdíj mértékét a tagok teljesítőképességének figyelembe vételével meghatározott kategóriák szerint, különböző összegekben is megállapíthatja; ez azonban a tagok tagsági jogainak gyakorlását és egyéb kötelezettségeinek teljesítését nem érinti.

A tiszteletbeli tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége nem áll fenn.

A tag az általa önkéntesen vállalt tevékenységet, személyes közreműködést, vagyoni szolgáltatást köteles maradéktalanul teljesíteni, ennek során az elnökséggel, illetve az illetékes tisztségviselővel rendszeres munkakapcsolatot tartani és részükre minden lényeges körülményről és megtett intézkedésről haladéktalanul beszámolni.

Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

A Közgyűlés 3/2009. (VIII.2.) sz. határozata az Egyesület tagjai által fizetendő tagdíj mértékét

a)a 26. életévüket be nem töltött és diákigazolvánnyal rendelkező tagok részére évi2.000,- Ftösszegben;

b)a rendes tagok részére évi3.000,- Ftösszegben;

c)jogi személy tagok részére évi5.000,- Ftösszegben állapítja meg.


A tagdíj két egyenlő részletben fizetendő; az egyes részletek félévente előre, az aktuális félév 15. napjáig esedékesek.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

AKözgyűlés:a tagok összessége.

AzElnök:Busainé Kopó Rita.

AzElnökség: az elnök és négy elnökségi tag.

ØElnökségi tagok:Tóth Zsuzsanna

Kovács Istvánné

Diósiné Fábián Éva

Lengyel Anita

A Titkár:Paulicsekné Csóka Zsuzsanna

Aktuális
Fellépéseink
Rólunk írták
Köszöntő
developed by Centrumnet Systems